Leerlingenzorg

De leerlingenzorg is afgestemd op de onderwijsbehoefte en (therapeutische ) hulpvragen van de leerling, op basis van de pijlers onderwijs, behandeling en verzorging.

Onderwijskundige lessen vinden plaats op basis van vastgestelde kerndoelen uit de CED (Centrum voor Educatieve Diensten) leerlijn SO en ZML en de leerlijnen BV (basisvorming);
Per leerjaar worden de te behalen kerndoelen bepaald aan de hand van het leerjaar en de leerroute. Verantwoording hierover vindt plaats door vastlegging in het groepsplan (halfjaarlijks) en het Ontwikkelings  Perspectief  Plan (OPP) (jaarlijks). De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij worden ondersteund door onderwijsassistenten (praktisch), vakleerkrachten, therapeuten (praktisch en adviserend), intern begeleider (inhoudelijk en coachend), orthopedagoog, maatschappelijk werk (specifiek). Eindverantwoordelijk is de directeur van de school.

Revalidatiebehandelingen vinden plaats op basis van activiteiten en participatie. Per half jaar worden de te behalen revalidatiedoelen ter voorkoming, verergering of opheffing van beperking en/of stoornis geformuleerd. De verantwoording vindt plaats door vastlegging in het (therapie) plan (ParnasSys). De uitvoering wordt verzorgd door de logopedist en/of ergotherapeut en/of fysiotherapeut. De zorg coördinator zorgt voor inhoudelijke en coachende ondersteuning. Specifieke ondersteuning wordt verzorgd door de diëtiste en/of orthopedagoog en/of maatschappelijk werk. De behandelaar(s)/therapeuten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, de revalidatiearts is eindverantwoordelijk.

Verpleging en Verzorging vindt plaats op basis van beperkingen op de functies persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding.
Per leerjaar wordt de benodigde zorg vastgesteld in het OPP en vastgelegd in het zorgdocument en eventuele protocollen. Het zorgdocument wordt opgesteld door ouders, leerkracht en verpleegkundige. De verzorging wordt uitgevoerd door (zorg)assistenten vanuit zorgaanbieders. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de jeugdwet.

De ouders vervullen een cruciale rol in het geheel. Zij zijn mede-eigenaar van het totaalpakket dat geboden wordt en dragen bij aan de ontwikkeling van hun kind. Als stagnatie plaatsvindt in de ontwikkeling of vordering van de leerling, formuleren de ouders een hulpvraag en wordt dit besproken met de leerkracht. Als sprake is van een hulpvraag die complex is en door meerdere begeleiders/ondersteuners moet worden opgepakt dan brengt de leerkracht dit in bij de Commissie van Begeleiding.