Parelklas

Speciaal waar het moet…..Regulier waar het kan……

In het kader van Passend Onderwijs is er door Markant Onderwijs, Stichting voor openbaar onderwijs in Breda, in 2012 het initiatief genomen om samen met INOS, Stichting Katholiek Onderwijs in Breda de mogelijkheden te bekijken tot het starten van een Parelklas in Breda. Dit heeft geleid tot het starten van een Parelklas in basisschool de Toermalijn in Bavel.

Een Parelklas is een voorziening in een reguliere basisschool voor minder begaafde kinderen met zeer speciale onderwijsbehoeften. Hiermee wordt een mogelijkheid geboden om ook deze kinderen naar een reguliere basisschool te laten gaan met kinderen uit hun omgeving.

In september 2016 is de Pareklas onder de vlag van het Kasteel gehangen. Dit had te maken met een bekostigingssystematiek, die beter paste bij de financiering van deze groep. Tevens verstevigde dit de band tussen het Kasteel en de Toermalijn.

De uitgangspunten zijn:

  • De Parelklas is bedoeld voor leerlingen met een verstandelijke beperking. De Parelklas geeft invulling aan Passend Onderwijs voor leerlingen die aangewezen zijn op zeer speciale hulp in een door ouders gewenste- en meer thuisnabije situatie.
  • Met de Parelklas wordt aan zeer moeilijk lerende kinderen optimale ontplooiingskansen geboden in een veilige, uitdagende en thuisnabije omgeving.
  • Door een integrale aanpak van onderwijs en zorg worden de mogelijkheden van leerlingen optimaal benut en wordt de sociale integratie van leerlingen bevorderd.
  • Andersom vinden we het ook een toegevoegde waarde voor alle kinderen dat zij leren omgaan met kinderen met een beperking. Naar wij menen brengen de kinderen met een “beperking” ook iets extra’s. Ze wijzen ons erop en herinneren ons eraan dat er meer is dan alleen intellectueel vaardig zijn.

In de Parelklas zitten kinderen van diverse leeftijden (4-12 jaar) met verschillende beperkingen bij elkaar. We noemen dit de basisgroep van het kind. Deze groep bestaat uit maximaal twaalf leerlingen. Vanuit deze groep neemt het kind deel aan activiteiten in een integratieklas. Dit is een reguliere groep met leeftijdsgenoten. De leerling integreert in één groep en de integratieactiviteiten vinden plaats volgens een rooster. In iedere integratieklas is plaats voor één Parelklas-leerling.

Voor de samenstelling van het onderwijsaanbod op het individuele kind is het belangrijk dat de basisschool beschikt over de juiste expertise. Het onderwijs moet immers afgestemd zijn op de individuele leervragen van het kind. Deze expertise wordt in huis  gehaald worden door een leerkracht met een ZML (zeer moeilijk lerenden) achtergrond  voor de groep te plaatsen én een reguliere leerkracht.  De expertise  vanuit het Kasteel is  ondersteunend met betrekking tot het curriculum (kerndoelen ZML), het Ontwikkelingsperspectiefplan en het groepsplan inclusief de pedagogische aanpak. Tevens zal er ondersteuning geboden worden door een onderwijsassistent en indien nodig extra assistentie vanuit de jeugdhulp.

Nadere informatie voor de Parelklas in de Toermalijn

Petra Leermakers (intern begeleider  Toermalijn en leerkracht van de Parelklas). Tel. Nr 0161 432987.
Corine Noteboom (gedragsdeskundige het Kasteel) 076 5608850.