Algemene info

Ziektemelding/verzuim

Het is van belang dat, als kinderen moeten verzuimen, de school én het taxibedrijf tijdig op de hoogte gebracht worden van dit verzuim. U dient uw kind voor negen uur op het centrale nummer van de school (xx) ziek of afwezig te melden en indien van toepassing, ook het stageadres. Het afbellen van de taxi kunt u het beste doen door de busmaatschappij te bellen.
Als uw kind weer naar school kan komen, moet u dit ook zelf kenbaar maken aan de vervoerder.
Als een leerling niet afwezig gemeld is wordt diezelfde dag nog contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) door de leerkracht. De school hanteert een verzuimregistratie. De klassenleerkracht is verplicht het schoolverzuim bij te houden. Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Wanneer uw kind op school in die mate ziek wordt dat deelname aan het onderwijsprogramma niet meer mogelijk is, zullen wij contact met u opnemen. Wij verwachten dan dat uw kind wordt opgehaald. In deze context verzoeken wij ook nadrukkelijk uw kind niet naar school te sturen indien het kind ziek is. Hierbij denken we aan koorts, oorontstekingen, braken e.d. De reden is de kans op besmetting van andere leerlingen en/of personeel. Bovendien heeft een zieke leerling weinig baat bij schoolbezoek en zal het herstel langer duren.

 

Zieke leerlingen

Wanneer een leerling ziek is moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.
Hierbij kunnen we overleg hebben met een “consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen” (o.a. rond planning en uitvoering van het handelingsplan).

Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van een onderwijsbegeleidingsdienst.

We zien het als onze taak om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht en assistente.
De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.
Voor u als ouder is de groepsleraar het eerste aanspreekpunt. Via de leraar zal de inhoud van het onderwijsaanbod in overleg met de ouders worden bepaald.

 

Verzekering

Voor alle scholen (en leerlingen) binnen onze stichting is een collectieve verzekering afgesloten via het bevoegd gezag. Ook ouder(s) / verzorger(s) en vrijwilligers die in schoolverband hun medewerking aan activiteiten geven, zijn verzekerd. De polisvoorwaarden lopen via het bevoegd gezag. De verzekering heeft betrekking op lichamelijk letsel.
De school als organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en medewerkers. In geval van moedwillige vernieling of opzet kan de veroorzaker aansprakelijk gesteld worden. De W.A.-verzekering van de betrokkene voorziet hierin.
Onderlinge schade veroorzaakt door leerlingen is door ouder(s) / verzorger(s) onderling te regelen met betrekking tot de eigen verzekering. De school heeft hiermee geen bemoeienis; hooguit een bemiddelende rol.

 

Het Schoolvervoer

Het schoolvervoer van en naar school is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont.
Klachten moet u bij uw gemeente indienen. Indien nodig kan de directie van de school bemiddelen bij conflicten. Ook voor de school is goed vervoer van belang!
Aan de andere kant streeft de school na de leerlingen te leren om zelfstandig te reizen: per fiets, bus of trein en zo mogelijk te voet. Dit bevordert de zelfredzaamheid en is noodzakelijk voor die leerlingen die later in het arbeidsproces terecht komen.

De gemeente Breda hanteert een kilometergrens van zes kilometer. Woont u binnen een afstand van zes kilometer van de school dan verwacht de gemeente dat u zelf uw kind naar en van school vervoert. De gemeente hanteert wel een aantal regels op grond waarvan een uitzondering kan worden gemaakt. U kunt hiervoor contact met hen opnemen.