Leerlingondersteuning

De leerlingenzorg is afgestemd op de onderwijsbehoefte en (therapeutische ) hulpvragen van de leerling, op basis van de pijlers onderwijs, behandeling en verzorging.

Onderwijskundige lessen vinden plaats op basis van vastgestelde kerndoelen uit de CED (Centrum voor Educatieve Diensten) leerlijn basis en ZML en eigen basale-vormingsleerlijnen.
Per jaar worden de te behalen kerndoelen bepaald aan de hand van het leerjaar en de leerroute (zie onder). Verantwoording hierover vindt plaats door vastlegging in het groepsplan (halfjaarlijks) en het Ontwikkelings Perspectief  Plan (OPP) (jaarlijks). De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij krijgen ondersteuning van onderwijsassistenten (praktisch), specialisten in spel, therapeuten (praktisch en adviserend), intern begeleider (groepsgericht: inhoudelijk en coachend), gedragswetenschapper (leerlinggericht: inhoudelijk ondersteunend), maatschappelijk werk (ouders). De afdelingsleider heeft de dagelijkse leiding van een afdeling. De directeur van de school heeft de eindverantwoordelijkheid.

Revalidatiebehandelingen worden uitgevoerd door Revant en vinden plaats op basis van activiteiten en participatie. Per half jaar formuleren we de te behalen revalidatiedoelen ter voorkoming, verslechtering of opheffing van motorische beperking en/of stoornis. Dit bespreken we tijdens een interdisciplinair overleg. We leggen dit vast in het (therapie-) plan (ParnasSys). De uitvoering verzorgt de logopedist en/of ergotherapeut en/of fysiotherapeut. De revalidatiearts van Revant zorgt voor inhoudelijke en coachende ondersteuning. Specifieke ondersteuning bieden de diëtiste en/of gedragsdeskundige en/of maatschappelijk werkende van Revant. De behandelaar(s)/therapeuten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, de revalidatiearts is eindverantwoordelijk.

Bovengebruikelijke zorg
In verband met veranderde wetgeving en de rol van de gemeenten hierin is een stuurgroep bezig met het vaststellen van ondersteuningsverantwoordelijkheden. Wat hoort bij onderwijs, wat bij de jeugdwet, de zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.
Waar we voorheen als speciaal onderwijs meer een totale bekostiging kregen is dit nu meer uitgesplitst en moet de verantwoordelijkheid en financiering worden gedeeld. Dat gebeurt a.d.h.v. een vastgesteld arrangement voor onderwijs en een vastgesteld arrangement voor de zorg. We werken ernaar toe om dit in één document vast te leggen en jaarlijks te verantwoorden.

De ouders vervullen een cruciale rol in het geheel. Zij zijn mede-eigenaar van het totaalpakket dat geboden wordt en dragen bij aan de ontwikkeling van hun kind. Als er vragen zijn over de ontwikkeling of vordering van de leerling, kunnen ouders dit bespreken met de leerkracht. Als sprake is van een hulpvraag die complex is en door meerdere begeleiders/ondersteuners moet worden opgepakt dan brengt de leerkracht dit in bij de Commissie voor de Begeleiding.