Missie en visie van de school

Missie

Op Het Kasteel bieden wij leerlingen in de basisschoolleeftijd met een vertraagde/ disharmonische ontwikkeling op cognitief, fysiek, motorisch, sociaal en/of emotioneel gebied onderwijs, zorg en begeleiding op maat. Samen met ouders/ verzorgers en onze belangrijke partners uit onderwijs en zorg ondersteunen wij onze leerlingen bij hun persoonlijke ontplooiing tot een zo zelfstandig en sociaal mogelijke deelname aan onze samenleving.

Visie

Visie op het kind in ontwikkeling:

Ieder kind is uniek. Binnen Het Kasteel richten we ons dan ook daadwerkelijk op ieder kind individueel. Daarbij gaan we uit van de krachten en talenten van het kind en kijken we vooral naar wat het kind wel kan en houden rekening met individuele behoefte van het kind. Wij stimuleren het kind in leren, ontdekken, creëren en zelf doen, waarbij ze door het maken van kleine stapjes grote sprongen maken in het leren. Wij zorgen daarbij voor een goed pedagogisch klimaat, een uitdagende leeromgeving en voor de juiste (hulp)middelen die nodig zijn voor deze ontwikkeling.

Daarom willen wij:

 • Leerlingen laten ontdekken en experimenteren, praktisch werk combineren met schoolse vaardigheden.
 • Dat leerlingen zelf keuzes maken voor wat betreft bepaalde delen van de leerstof.
 • Het talent van ieder kind tot zijn recht laten komen.

Visie op school en samenleving:

Het Kasteel is een school voor speciaal onderwijs. Onze leerlingen hebben het onderwijs en de zorg die wij, samen met ouders en ketenpartners, bieden nodig. Met elkaar bereiden we hen voor op de samenleving. En de samenleving heeft weer invloed op ons handelen. We gaan daarbij uit van een samenleving waarin sprake is van een veelvoud aan levensbeschouwingen en van verschillende persoonlijke wijzen waarop deze levensbeschouwingen gestalte krijgen. De cultuur van INOS als geheel en de pedagogische identiteit van INOS-scholen en dus ook het Kasteel zijn gebaseerd op een eigentijdse invulling van de katholieke traditie. Wij doen dat vanuit katholieke identiteit met daarbij passende normen en waarden. Ieder kind telt mee.

Daarom willen wij:

 • Hen voorbereiden op een multiculturele samenleving en extra aandacht geven aan de sociaal maatschappelijke competenties.
 • Nog meer inzetten op goede communicatie met ouders en ketenpartners.
 • Extra aandacht voor burgerschapsonderwijs.

Visie op onderwijs en zorg:

Ons onderwijs is individueel gericht met voor ieder kind aangepaste doelen op zorg en onderwijs. We creëren een veilige omgeving waarin onze leerlingen werken en spelen. We werken veelal vanuit thema`s dicht bij de belevingswereld van de kinderen. We besteden veel aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling. Zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vinden wij daarbij van groot belang.

Daarom willen wij:

 • Veel aandacht besteden aan het bewegend leren en buitenlessen.
 • We willen een uitdagende leeromgeving, een praktische werkomgeving stimuleert het leren bij onze kinderen (ontdekkend leren).
 • Meer aandacht voor “Leren leren”, want dat is voor ieder kind anders.

Visie op school en samenwerking:

We maken als Kasteel maar een klein deel uit van de totale samenleving. Samenwerking en betrokkenheid van ouders willen we vergroten, we zijn tenslotte partners in opvoeding, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid. Daarnaast werken we nauw samen met onze ketenpartners. We hechten dan ook grote waarde aan een open en heldere communicatie en een goed contact en goede samenwerking met elkaar.

Daarom willen wij:

 • Partner zijn in opvoeding en zorg en onze samenwerking versterken
 • Een open communicatie voeren via Social Schools
 • Een goede samenwerking met onze medezeggenschapsraad

Kernwaarden:

Dit alles realiseren we door uit te gaan van onze kernwaarden We helpen onze leerlingen met het zichzelf te versterken op vele aspecten (fysiek, sociaal, cognitief, motorisch, etc). Daarbij wordt de basis (wortels) gelegd in de afdeling van het jonge kind met aandacht voor de fysieke basisbehoefte van het kind naast de basisbehoefte van het leren (Relatie, Autonomie en Competentie). Eenmaal stevig geworteld bieden wij ondersteuning in de groei die onze leerlingen doormaken.