Aanmelding

Oriëntatie en  Aanmelding

Aanmelding van leerlingen kan in principe gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden.
Het is belangrijk dat ouders en eventueel de leerling eerst een bezoek brengen aan de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zij kunnen zo een beeld krijgen van het onderwijs. Hiervoor nemen ouders contact op met de administratie van de school en wordt een afspraak met één van de gedragswetenschappers gepland. Onderdeel van de plaatsingsprocedure is dat een gedragswetenschapper van het Kasteel een observatie uitvoert op de verwijzende school of instelling.
Het Kasteel besluit binnen 6 weken na aanmelding of een leerling plaatsbaar is.
Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die onderwijs volgen

Wanneer ouders besluiten hun kind aan te melden voor de school vragen ouders samen met de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. De onafhankelijke Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen bepaalt op basis van het dossier of een leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen het speciaal onderwijs.
Voor ondersteuning rondom deze aanvraag kan de verwijzende school terecht bij het Samenwerkingsverband.

De school bekijkt ook samen met de ouders en de gemeente of en hoeveel aanvullende zorg nodig is vanuit de jeugdwet, Wet Landurige Zorg (WLZ) of Zorgverzekeringswet (ZVW).

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die nog geen onderwijs volgen

Wanneer de leerling nog geen school bezoekt, begeleidt de Begeleider Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband de ouders bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
Onderdeel hiervan is een multidisciplinair overleg (MDO) met de verwijzende instantie, Begeleider Passend Onderwijs, ouders, de gedragswetenschapper van het Kasteel en een contactpersoon van de gemeente. In dit MDO wordt vastgesteld of plaatsing in het SO wenselijk is en vervolgens wordt bekeken, vastgesteld  en geregeld of aanvullende zorg nodig is vanuit de jeugdwet, WLZ of ZVW.
Het samengestelde dossier sturen we op naar de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen van het samenwerkingsverband, een onafhankelijke commissie die op basis van het dossier bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen het speciaal onderwijs.

Aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring

De toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs heeft een beperkte geldigheidsduur. Aan het einde van deze geldigheidsduur wordt bekeken of het aanvragen van een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring gewenst is. Zo ja, dan wordt opnieuw een aanvraagprocedure opgestart door de gedragswetenschapper van de school. Hiervoor ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar waarin de toelaatbaarheidsverklaring afloopt schriftelijk bericht. De gedragswetenschapper coördineert verder de aanvraagprocedure.