Algemene info

Ziektemelding/verzuim

Het is van belang dat, als kinderen moeten verzuimen, de school én het taxibedrijf tijdig op de hoogte gebracht worden van dit verzuim. U dient uw kind voor negen uur op het centrale nummer van de school (xx) ziek of afwezig te melden. Het afbellen van de taxi kunt u het beste doen door de busmaatschappij te bellen.
Als uw kind weer naar school kan komen, moet u dit ook zelf kenbaar maken aan de vervoerder.
Als een leerling niet afwezig gemeld is wordt diezelfde dag nog contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) door de leerkracht. De school hanteert een verzuimregistratie. De klassenleerkracht is verplicht het schoolverzuim bij te houden. Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Wanneer uw kind op school in die mate ziek wordt dat deelname aan het onderwijsprogramma niet meer mogelijk is, zullen wij contact met u opnemen. Wij verwachten dan dat uw kind wordt opgehaald. In deze context verzoeken wij ook nadrukkelijk uw kind niet naar school te sturen indien het kind ziek is. Hierbij denken we aan koorts, oorontstekingen, braken e.d. De reden is de kans op besmetting van andere leerlingen en/of personeel. Bovendien heeft een zieke leerling weinig baat bij schoolbezoek en zal het herstel langer duren.

Zieke leerlingen

Wanneer een leerling ziek is moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.
Hierbij kunnen we overleg hebben met een “consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen” (o.a. rond planning en uitvoering van het handelingsplan).

Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van een onderwijsbegeleidingsdienst.

We zien het als onze taak om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht en assistente.
De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.
Voor u als ouder is de groepsleraar het eerste aanspreekpunt. Via de leraar zal de inhoud van het onderwijsaanbod in overleg met de ouders worden bepaald.

Verzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft via INOS onderwijs zowel een collectieve ongevallenverzekering, een schoolreisverzekering als een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierdoor is uw kind tijdens, vlak voor en na schooltijd verzekerd voor persoonlijke en materiële schade door ongevallen. Ook ouders, vrijwilligers en stagiairs vallen onder de dekking tijdens werkzaamheden voor school, zoals tijdens begeleiding van een excursie of schoolreisje.
Indien kleding, brillen, fietsen en dergelijke door eigen toedoen beschadigd raken op school, kan de school daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dit is alleen het geval als er sprake is van grove nalatigheid.

Wanneer tijdens een ruzie tussen kinderen een bril of iets anders van waarde vernield wordt, dan geldt de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/verzorgers van de veroorzaker(s). Neem in geval van schade contact op met directeur van uw school. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt.

Het Schoolvervoer

Het schoolvervoer van en naar school is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont.
Klachten moet u bij uw gemeente indienen. Indien nodig kan de directie van de school bemiddelen bij conflicten. Ook voor de school is goed vervoer van belang!
Aan de andere kant streeft de school na de leerlingen te leren om zelfstandig te reizen: per fiets, bus of trein en zo mogelijk te voet. Dit bevordert de zelfredzaamheid en is noodzakelijk voor die leerlingen die later in het arbeidsproces terecht komen.

De gemeente Breda hanteert een kilometergrens van zes kilometer. Woont u binnen een afstand van zes kilometer van de school dan verwacht de gemeente dat u zelf uw kind naar en van school vervoert. De gemeente hanteert wel een aantal regels op grond waarvan een uitzondering kan worden gemaakt. U kunt hiervoor contact met hen opnemen.