Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Hebt u een klacht?

Op bestuur- en schoolniveau bestaan afspraken over de manier waarop  omgegaan wordt met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS die op school aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker.
 2. De directeur van de school
  Als het niet lukt om met de betrokken leerkracht/medewerker een goede oplossing te vinden, is het mogelijk een gesprek te voeren met de afdelingsleider of directeur van de school.
 3. De school heeft een schoolvertrouwenspersoon
  Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. De schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht. Nel Mutsters en Jelda Rodermond  zijn de vertrouwenspersonen van de school.
 4. Het College van Bestuur
  Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM  Breda).
 5. De landelijke klachtencommissie
  Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, is het mogelijk een brief te sturen aan de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 394, 3440 AJ  Woerden). Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de website van de klachtencommissie (Geschillencommissie).

Zijn er nog meer mogelijkheden om de klacht te bespreken?

Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om de klacht te bespreken.

De medezeggenschapsraad of oudervereniging

De medezeggenschapsraad, of oudervereniging bespreekt geen klachten over personen. Klachten over het beleid van de school kunnen wel worden besproken.

De externe vertrouwenspersoon

INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is de heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie. Hij is bereikbaar op: 06-52501975 of via de Arbo Unie 088-2726026. Hij heeft een beroepsgeheim. Dat is belangrijk als u met iemand in vertrouwen wilt praten over erg moeilijke persoonlijke situaties.

De inspectie van het onderwijs

De klacht kan ook gemeld worden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg of www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u echt in gesprek gaan met de school zelf of met het schoolbestuur.

Zijn er bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld?

Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit soort situaties.
Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (mevrouw Jacqueline Klerkx, info@jacquelineklerkx.nl) telefoon 06-22348129) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de politie.

Als kinderen ergens mee zitten …

Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolvertrouwenspersoon ( Nel Mutsters en Jelda Rodermond). Hij/zij wijst eventueel de weg naar externe personen of instanties voor verdere hulp.